Eg er lei av å bli avvist med kommentaren “eg trur eigentleg me er einige”

Det kjennest på mange måtar ut som ein hersketeknikk.

17342933_1330930840325041_8255378831795613586_n

Viss eg uttrykker at eg er ueinig med nokon, er det ikkje sjeldan eg får denne kommentaren tilbake: «Eigentleg trur eg me er ganske einige».

Dette er ein useriøs måte å imøtegå mine argument på.

«Har lest. For meg ser det ut som om vi er ganske enige», skreiv ein politisk kommentator til meg på Twitter ein gong.

Tidlegare same dag hadde eg kommentert eit innlegg han la ut, der eg uttrykte at eg var ueinig i ein god del av det han skreiv. Kommentaren min var lang og gjennomarbeida, og eg brukte ganske lang tid på å skrive den i håp om at han skulle svare på argumenta mine.

Då var det frustrerande å få tilbake at «for meg ser det ut som om vi er ganske enige».

Eg kan framleis ikkje forstå korleis ei slik tolking er mogleg.

 

Føler meg mindreverdig

Seinare har eg opplevd det fleire gonger, og eg har begynt å merke det meir enn før når folk reagerer slik på det eg seier. Det er ikkje sjeldan at kommentaren «me er eigentleg einige, eg og du» blir følgt opp med ei forklaring på kva eg har misforstått.

Det er som om dei tenkjer at berre dei får forklart meg kva ei sak eigentleg handlar om, så vil eg opne auga og forstå at eg eigentleg er einig med dei.

Resultatet blir at eg føler meg som ein mindreverdig debattant som ikkje har rett til å kome med eigne argument.

Eg forstår det kan vere lett å svare slik på eit argument. Dårleg tid eller lite interesse for saka kan gjere det til ein enkel utveg.

Dette gjer det likevel ikkje betre for den som har prøvd å kome med gode argument og vil vere med i diskusjonen.

 

Kjenner på motvilje

Å få høyre at eg eigentleg er einig med nokon, når det er veldig tydeleg for meg at eg ikkje er det, kjennes på mange måtar ut som ein hersketeknikk.

Når dei i tillegg vil forklare meg kvifor me eigentleg er einige, kjenner eg på ein endå større motvilje.

Kvifor skal ikkje mine argument bli møtt med motargument? Kvifor trur dei at dei kan forklare meg kvifor eg er einig med dei?

Når personar av eigen fri vilje melder seg på i den offentlege debatten, skuldar me dei å behandle dei som likeverdige debattantar med gode argument.

Ingen debattantar vil bli møtt med påstandar om falsk einigheit

Gode argument skal igjen møtast med gode motargument. Ingen debattantar vil bli møtt med påstandar om falsk einigheit eller at dei ikkje forstår saka.

Alle som er med i den offentlege debatten, har eit ansvar for å unngå slike hersketeknikkar.

Først publisert i Aftenposten papiravis og på Aftenposten.no 13. mars 2017

Bilete: Illustrasjon frå Aftenposten

Eg er feminist

Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv” skreiv den britiske forfattaren Mary Wollstonecraft. Dette oppsummerer på mange måtar kvifor eg kallar meg feminist.

Grunnen til at eg har valt å kalle meg feminist er enkel: Eg kjemper for like rettar og moglegheiter for begge kjønn. Det er dette eg vil at skal vere knytt til omgrepet. Mange nøler med å bruke det om seg sjølv fordi dei er usamde i nokre av sakene feministar har kjempa for opp igjennom. Men om me let berre dei me er usamde med  kalla seg feministar blir omgrepet endå meir snevert og færre og færre vil bruke det om seg sjølv. Eg vil ha eit utvida feministomgrep fleire kan relatere seg til. Som Justin Trudeau sa på World Economic Forum i 2016: ”We shouldn’t be afraid of the word feminist. Men and women should use it to describe themselves any time they want.”

Eg er feminist fordi eg er lei av korleis jenter og kvinner blir hetsa i kommentarfelt og i lukke Facebook-grupper. Det har vore fleire saker i media om korleis kvinner har fått gjennomgå på sosiale media etter å ha ytra seg i det offentlege rom. Det stoppar heller ikkje her, for når dei som hetsar blir konfrontert med det kjem unnskyldninga om at dei sat og drakk pils og ”jazza med gutta”.

Hadde eg kome frå eit anna land er det ikkje ein gong sikkert at eg hadde blitt født fordi eg er ”feil” kjønn. Ein har rekna ut at om lag 100 millionar jentar ikkje er fødd berre fordi dei er jenter

Eg er feminist fordi eg er lei av russelåter som berre handlar om  jenter som seksuelle objekt. Når det blir påpeikt kva songen handlar om, kjem det alltid ein kommentar om at det berre er for gøy. Sjølvsagt er det ikkje meint slik. Dei kan jo prøve å seie det til dei russejentene som blir valdtekne på russetreff kor desse songane ljomar frå høgtalarane.

Eg er feminist fordi eg meiner at det ikkje berre er kvinner som skal tilpasse seg arbeidslivet, men arbeidslivet som i større grad må tilpasse seg kvinner. Unge kvinner som søker jobbar risikerer å få spørsmål knytt til familieplanlegging og graviditet. Dei opplever å bli diskriminert av arbeidsgjevarar og få avslag på søknadar fordi det blir sett på som risikabelt å tilsette dei som har planar om å stifte familie og dermed bli borte frå jobben over ein lengre periode. Slike haldningar til kvinnelege arbeidstakarar fører til at kvinner i større grad enn menn må velje mellom familie og karriere. Diskrimineringsundersøkinga frå 2015 viser at 55% av kvinnelege arbeidstakarar har opplevd ein eller fleire former for diskriminering knytt til graviditet og foreldrepermisjon. Det viser at det trengs haldningsendringar i norsk arbeidsliv.

Eg er feminist fordi skilnadane mellom moglegheitene til kvinner og menn er store på verdsbasis. Hadde eg kome frå eit anna land er det ikkje ein gong sikkert at eg hadde blitt født fordi eg er ”feil” kjønn. Ein har rekna ut at om lag 100 millionar jentar ikkje er fødd berre fordi dei er jenter. Sjølv om sjansen for at eg hadde fått byrje på skulen om eg vart født i eit anna land er langt større no enn før, hadde eg kanskje etterkvart blitt ein av dei 34 millionar jentene mellom 12 og 15 år som ikkje får gå på ungdomsskulen. Det kan vere eg hadde slutta på skulen fordi eg hadde blitt gifta bort, fått barn eller blitt utsett for vald. Dette er tilfellet for mange jenter i utviklkingsland. Å vere feminist handlar om solidaritet med dei som ikkje har vore like heldige som meg. Det handlar om å sjå at sjølv om me ikkje er i mål i Norge har kampen så vidt starta i andre deler av verda.

Akkurat som at menn ikkje alltid treng å vere samde med andre menn fordi dei er same kjønn gjelder det same for kvinner

Sist, men ikkje minst er eg feminist fordi kvinner ikkje alltid treng å vere samde med andre kvinner. Her meiner eg at òg mange feministar har ein veg å gå. Parolemøtet i Oslo i 2016 skapte store medieoppslag etter ein diskusjon om sexkjøpslova. Det var opplese og vedteke at er du kvinne kan du ikkje vere mot sexkjøpslova. Sjølv er eg for sexkjøpslova, men eg meiner at kvinner har like stor rett til å vere usamde med meg som menn i denne saka. Akkurat som at menn ikkje alltid treng å vere samde med andre menn fordi dei er same kjønn gjelder det same for kvinner. Lena Dunham har sagt: ”A huge part of being a feminist is giving other women the freedom to make choices you might not necessarily make yourself.” Ein stor del av å vere feminist er å la andre kvinner få lov til meine det du ikkje nødvendigvis meiner sjølv. Me er ikkje først og fremst kvinner, men heile menneske med ulike meiningar og oppfatningar.

Eg håpar fleire og fleire vil bli komfortable med å kalle seg feminist. Eg håpar at me saman kan vise at det feminisme eigentleg handlar om er like rettar og moglegheiter for begge kjønn og at kvinner på lik linje med menn skal ha makt over seg sjølv. Det er difor eg er feminist.

 

Bilete: Livetblantdyrene.no

Først publisert på verdidebatt.no 7. mars 2017

K O N S T A N Z!

Det blir nok ikkje berre politikk på denne bloggen framover. Grunnen? Til hausten reiser eg på utveksling til Konstanz i Tyskland. 

konstanz_imperia_01

Mest sannsynleg i alle fall. Eg har fått plass på avtalen Unstitutt for statsvitskap ved Universitetet i Oslo har med Konstanz. Eg må framleis få svar frå universitetet, men det høyrer til å gå greitt i boks.

Eg har drøymt om å reise på utveksling i mange år. Først tenkte eg på USA. USA er jo alltid bra, særleg på utdanning. Men så var det dette med skulepengar og lang reiseveg. I tillegg reiser “alle” til USA. Og så har dei ein heilt psycho president (sterke ord, men på sin plass). Etterpå tenkte eg på England. Litt mindre reiseveg, men framleis ein stad “alle” reiser til. I tillegg verka det kanskje litt kjedeleg? Ja, og så liker eg ikkje te.

Eg veit ikkje heilt kor tid det var eg byrja å tenkje på Tyskland, men det var i alle fall det eg landa på til slutt. Eg kan tysk (skuletysk), og eg har vore i Tyskland eit par gonger. Det verka greit. I tillegg har Tyskland mange fine byar, Angela Merkel og Die Mannschaft. Kult land.

Eg gler meg. Håpar de vil følge prosessen fram til eg reiser, og ikkje minst sjølve utvekslingsopphaldet, her på bloggen.

Tschüss.

Bilete: Wikimedia

KrF treng ikkje frykte Sylvi Listhaug

Sjølv om Sylvi Listhaug fiskar veljarar på KrFs territorium, må me våge å kritisere henne.

800px-sylvi_listhaug_2298

Etter at Sylvi Listhaug blei innvandrings- og integreringsminister
i desember 2015, har det vore fokus på konkurransen mellom henne og KrF om dei kristne veljarane. Tidlegare­ Vårt Land-redaktør, Helge ­Simonnes, uttalte til Minerva i januar at konstitueringa av Torkil Åmland som stats­sekretær kan vere eit forsøk på å få eit endå betre fotfeste hos karismatiske kristne. Det er ikkje rart at mange KrF-arar synest det er urovekkande­ kor god kontakt det ser ut til at Sylvi Listhaug har med ­enkelte kristne­ miljø på Sør- og
Vestlandet. Om Sylvi Listhaug kaprar­ for mange veljarar i denne delen av landet, ser det fort mørkt ut for både utjamningsmandat og to kandidatar på Stortinget frå Hordaland og Rogaland.

KrFs taktikk i haust og på ­nyåret har vore å halde seg ­stille i båten og ikkje seie så mykje om innvandrings- og inte­greringspolitikk. Med nokr­e få unntak har det vore lite kritikk å høyre frå stortingsgruppa.­ Dette trass i at Listhaug har kome med fleire utspel som står i sterk motsetning til verdiane til KrF.

KrFs taktikk har vore å halde seg ­stille i båten og ikkje seie så mykje om innvandrings- og inte­greringspolitikk

KrF har mykje god innvandrings- og integreringspolitikk, som til dømes når det gjeld å ta imot kvoteflyktningar og lage gode ordningar for lengever-ande asylbarn. Vi må berre våge å vise det fram.

 

Å kapitulere

Det er fleire grunnar til at KrF ikkje burde frykte Sylvi Listhaug, men tvert imot både kritisere henne og vere tydelege i innvandrings- og integreringspolitikken. For det første vil det å dempe ­eigen politikk på området vere eit signal om at ein allereie har tapt. Viss veljarane skal tru på at KrF kan utgjere ein skilnad i poli­tikken, må vi ha tru på det sjølv.

For det andre må vi tydeleggjere skilnadane mellom KrF og Frp. Eg håpar aldri vi kjem i den situasjonen at ein veljar tenkjer at han får same innvandringspolitikk om han stemmer KrF eller Frp.

No må KrF slutte å vere redde­ for Sylvi Listhaug og heller byrje­ å kritisere henne og det ho står for

For det tredje vil det å sitje stille i båten og meine så lite som mogleg vere å gjere oss irrelevante i ein av dei største debattane i Norge. Veljarane er opptekne av innvandrings- og integreringspolitikk. Då må òg vi i KrF vise at vi er opptekne­ av dette. Den beste måten å gjere seg relevant i ein debatt på er å ha sterke meiningar og utfordre andre politiske parti.

 

Ikkje oppe til forhandling

For det fjerde handlar det om kva verdiar KrF står for. Innvandrings- og integrerings­politikken er ikkje eit felt vi kan ta oss råd til å tenkje strategi på. Det ville vere å fjerne politikken frå grunnverdiane til partiet. Jon Lilletun skreiv: «Ein solidaritet som byggjer på neste­kjærleik er grenselaus. Han gjeld alle menneske, frå ­lokalsamfunnet til verdssamfunnet, både levande og komande generasjonar.»

Nestekjærleik er ein verdi vi aldri kan forhandle bort for å få fleire veljarar. Vi kan ikkje tenkje på kor mange karismatiske kristne frå bibelbeltet som vil stemme KrF eller om vi kjem over eller under sperregrensa. Det er menneske dette handlar­ om.

No må KrF slutte å vere redde­ for Sylvi Listhaug og heller byrje­ å kritisere henne og det ho står for. Viss ikkje er eg stygt redd for at både veljarane og verdiane våre blir borte.

 

Bilete: Wikimedia

Først publisert på Verdidebatt og i Vårt Lands papiravis 18. februar 2017. 

Kven protesterer i 2017?

Kven protesterer i 2017 når menneske og grupper blir undertrykt? Kven protesterer i 2017 når kristne blir forfølgte i Midtausten eller muslimar opplever å bli stigmatiserte i vestlege land?

fullsizeoutput_559

Først kom de

Først kom de for å ta kommunistene.
Jeg protesterte ikke
– for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene.
Jeg protesterte ikke.
– for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne.
Jeg protesterte ikke,
– for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile.
Jeg protesterte ikke,
– for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg,
var det ingen som kunne protestere.

– Martin Niemöller –

Kven protesterer i 2017 når menneske og grupper blir undertrykt? Kven protesterer i 2017 når kristne blir forfølgte i Midtausten eller muslimar opplever å bli stigmatiserte i vestlege land? Kven protesterer i 2017 når me stenger grensene for flyktningar og bygger høge murar for å halde andre borte? For meg er det dette politikk handlar om: Protestere når det blir gjort urett, ikkje berre mot ein sjølv, men òg mot andre. For kven er igjen for å protestere når nokon gjer urett mot meg om ikkje eg protesterer først?

27. januar er den internasjonale Holocaust-dagen. Me må aldri gløyme kva jødar, sigøynarar, homofile, funksjonshemma og andre grupper gjekk gjennom under den andre verdskrigen. Og så må me heller aldri gløyme å lære av det som skjedde.

fullsizeoutput_55c

Bilete: Privat

“Alternative fakta” trugar demokratiet

Demokratiet er ikkje berre til pynt. Me reknar med at statsleiarar i demokratiske statar skal snakke sant

donald_trump_8566730507_2

Innlegg frå Facebooken min skrive 22. januar 2017:

I følgje Donald Trump var det mellom ein og halvannan million tilstade då han vart innsett som president.

New York Times har kome fram til ca. 200.000, og andre media seier 250.000. Ein viss skilnad?

Så er det så farleg å snakke usant om kor mange som var der under ei presidentinnsetjing? Det handlar jo ikkje om død eller liv, eller kva?

Eg vil påstå at det er ein veldig farleg tendens når ein statsleiar skal byrje å pynte på sanninga på den måten. Eg får assosiasjonar til diktatorar som meiner dei har fått nærmare 100% oppslutning ved eit val, som pyntar på tala for å framheve seg sjølv.

Det er så mange som seier at me må vente med å dømme Trump til me ser kva han gjennomfører av politikk, men det meiner eg er feil. Når han kjeftar på media for at dei driv med gravejournalistikk om han, når han bruker feil tal og gjennom presserådgjevaren seier at det er “alternative fakta”, då leiker han med dei demokratiske spelereglane.

Politikk handlar ikkje berre om vedtak og konkrete tiltak. Det handlar òg om verdiar. Demokratiet er ikkje berre til pynt. Me reknar med at statsleiarar i demokratiske statar skal snakke sant, og når dei ikkje gjer det tøyer dei strikken for kva som er greit å gjere og ikkje gjere.

Eg håpar me les kritiske og djuptdukkande artiklar i media, at me prøver å skilje mellom “fleip og fakta” (sjølv når det er presidenten i verdas mektigaste land som kjem med opplysningar) og at me er på vakt.

Me får håpe det går betre enn det ser ut til å gjere.

Bilete: Wikimedia

Takk, Leo!

Takk, Leo, for at du vekka engasjementet mitt igjen.

skjermbilde-2017-01-17-kl-18-45-52

Som mange andre har eg òg sett dei første episodane av Leo Ajkics nye TV-serie Flukt, og som mange andre har eg blitt gripen av det eg har sett. Det er så nært og vondt og rørande, men samstundes får me sjå dei små lyspunkta, det som gjer at livet er verdt å leve sjølv om du har flykta frå landet og byen kor du vaks opp. Det er rett og slett ein av dei beste TV-seriane eg har sett.

Grunnen til at eg meldte meg inn i KrFU i 2011 var asyl- og innvandringsspørsmål. 

Eg vart for alvor engasjert i flyktningdebatten hausten 2014. Då haldt eg det første innlegget mitt om temaet. Me snakka om å ta i mot 5000 flyktningar i 2015. Me snakka om å gjere flyktningkrisa meir synleg i media. Me snakka om den største flyktningkrisa sidan andre verdskrigen.

Grunnen til at eg meldte meg inn i KrFU i 2011 var asyl- og innvandringsspørsmål. Eg klarte ikkje å forstå urettferda i at eg som var så heldig å bli født i Norge skulle ha det enormt mykje betre enn andre. Eg klarte ikkje å forstå at me ikkje kunne dele noko av velstanden vår med dei som opplevde krig og konflikt. Difor var det ikkje vanskeleg å engasjere seg i flyktningdebatten då den kom.

Våren 2015 handla alt om dei ti tusen me skulle ta i mot over ein periode på to år. Det handla om appellar, landsmøteinnlegg og lesarbrev. Det handla om ekte engasjement, om sinne, frustrasjon, glede og forventning.

Og så kom hausten og valkampen. Og flyktningane kom. Me såg bilete av dei gåande på motorvegen i Danmark. Me såg bilete på Dagsrevyen av at dei kom til Norge. Dei var ikkje lengre berre i Syria eller Libanon eller Hellas. Dei var hos oss. Først gjekk det veldig bra. Heile debatten handla om korleis me kunne ta vare på dei som kom best mogleg. Det vart oppretta Refugees Welcome-grupper og folk stilte opp som best dei kunne.

Plutseleg er det einaste du høyrer det negative. I staden for å bli engasjert vart eg apatisk i møte med nyheiter som handla om temaet

Men hausten var òg den tida eg merka at flyktningpolitikk ikkje berre handla om 10.000 kvoteflyktningar og å stille opp for dei som har flykta frå krig og konflikt. Vinden snudde og innvandringsskeptikarane fekk vind i segla. Plutseleg handla det ikkje om kva me kunne gjere for å hjelpe, men om korleis me skulle strame inn og korleis me skulle hindre fleire i å kome til oss. Debatten vart uoversiktleg, og eg klarte ikkje å skilje mellom dei ulike innstramingsforslaga og kva dei gjekk ut på og kva konsekvensar det ville ha. Det politiske temaet eg hadde engasjert meg i lenge var plutseleg vanskeleg å kjenne igjen.

På den eine sida er det slik ein bør vere førebudd på. Politikken er ikkje lik i frå dag til dag. Samstundes var kanskje det eg brydde meg aller mest om, menneska midt oppi det heile, fråverande då politikarane sat og diskuterte og inngjekk forlik. Noko anna som eg må innrømme, og som eg syntest var veldig vanskeleg, var at eg vart påverka. Eg vart påverka av tanken om at me må strame inn og at flyktningkrisa ville endre Norge i ei negativ retning. Plutseleg er det einaste du høyrer det negative. I staden for å bli engasjert vart eg apatisk i møte med nyheiter som handla om temaet. Eg var lei av al det negative, av alt “dommedagshysteriet”. Mange av dei eg kjenner vil kanskje tenkje at det er rart, for eg delte jo innlegg på FB, eg skreiv jo innlegget Kva om Amar var ei norsk jente? og fekk det publisert i Vårt Land. Er ikkje det teikn på engasjement?

Jo, det er det, og alt gjekk i bølgjer. Likevel hadde eg behov for å distansere meg frå debatten og distansere meg frå alt snakket som sette systemet framfor menneska. Det handlar ikkje om at eg ikkje taklar usemje. Det handlar ikkje om at eg vil opne grensene og la alle kome inn. Fokuset bør ligge på korleis me kan hjelpe flest mogleg best mogleg, men eg opplevde at ein del ikkje såg slik på det. Det verka på meg som om dei ville gjere det så kjipt og vanskeleg dei berre kunne. Det verkar som om regjeringa nesten jobba mot ei vellukka integrering berre for å kunne slå i bordet og seie: “Sjå her! Dette er det innvandring fører til”. Eit slikt politisk landskap er det vanskeleg å navigere i.

No har mykje endra seg. Om det kan ha noko å seie at eg fokuserte på andre delar av politikken i ein periode veit eg ikkje. Men eg veit at det hadde noko å seie at eg møtte ein familie frå Syria då eg var heime på juleferie. Og eg veit at det hadde noko å seie at eg såg første episode av Flukt. Det hadde noko å seie at eg fekk møte menneska dette handlar om.

Takk, Leo Ajkic for den varme måten du møter folk på flukt på. Takk for at du møter dei som likemenn.  Takk for at du viser kven dei som kjem hit eigentleg er. Takk for at du står midt i ein flyktningleir og seier: “Eg veit at amerikanarane har eit sånt uttrykk ‘får du det til i New York, får du det til kor som helst’. Bullshit. Får du det til her, får du det til kor som helst”. Takk for optimismin din og for at du trur på menneska. Takk for at du fortel historia di og viser oss kor mykje hat kan øydelegge.

Takk, Leo, for at du vekka engasjementet mitt igjen.

 

Me har ei plikt til å bry oss

Me kan ikkje snu oss bort eller scrolle vidare nedover når me rett framfor oss har eit bilete frå ei krigssone som Aleppo. Me har ei plikt til å bry oss!

15232227_1326762187375880_1644362771590281959_n

Dette bilete la eg ut på Facebook og Instagram for ca. ein time sidan. Eg var oppe på takterassen der eg bur og tok biletet. Tenkte at ein så fin himmel må dokumenterast med mobilkameraet for å å bli lagt ut på Instagram og Facebook. Berre for å vise at eg òg har sett at himmelen er raud og fin i kveld. Berre for å vise kor bra eg har det akkurat no.

Litt seinare sat eg i senga i vinterjakken som eg ikkje hadde tatt av meg endå. Eg sat og såg på Facebook-feeden min, kva venene mine meiner i kveld og kva dei tek seg til. Eg såg kjapt gjennom dei siste oppdateringane på Instagram, eg såg på Snapchat om folk hadde opna snappen eg hadde sendt, og så likte eg eit par halvmorosame tweets på Twitter. Sjølvsagt medan eg sat og svarte på meldingar og følgte med på likes på biletet eg hadde lagt ut.

Eg hadde akkurat nådd tolv likes på Facebook. Var greitt nøgd med det ein fredags ettermiddag, så eg smilte litt og gjekk tilbake til nyheitsfeeden. Og då kom denne nyheita frå NRK opp.

skjermbilde-2016-11-25-kl-17-46-28

Det var som eit slag i magen. Her sat eg og sjekka likes på eit FB-bilete og lurte på eg skulle lage meg kveldsmat/middag om ein halv time eller time. Eg sat trygt og godt i mi eiga seng og sjekka sosiale media som om alt dreier seg om meg og dei eg omgir meg med. Som om verda utanfor mobilen min ikkje eksisterte i røynda.

I dag har me markert Black Friday, eller det vil seie: Butikkane sa at me skulle markere denne dagen, så då gjorde me det. Nokre har stått i kø sidan tidleg på morgonen for å få tak i det dei skal ha. Forbrukarøkonom Silje Sandmæl har delt tipsa sine for ein vellukka Black Friday. I USA brukte dei først gårsdagen, Thanksgiving, på å takke for alt dei har, og så bruker dei dagen i dag på å kjøpe inn alt dei føler dei burde ha. Alt dette medan det er full krise i ein annan by i eit anna land.

I Aleppo har dei ikkje hatt Black Friday-sal, og truleg er det mange som føler at dei heller ikkje har så mykje å takke for. I Aleppo vart det ikkje tatt bilete av ein fin, raud himmel i dag. Der har det blitt tatt bilete som det ovanfor for å prøve å nå fram til alle oss som sit med hovuda ned i mobiltelefonane og treng å sjå at det finst noko utanfor oss sjølv, utanfor Norge, som fortener merksemda vår.

Kva vil eg seie med det her? Skal me kontant gå rundt og tenkje på alt som er trist og fælt i verda, på alle som ikkje har det like bra som oss? Eg trur alle forstår at det kan me ikkje. Det hadde teke for mykje tid, og i tillegg treng me å kunne leve liva våre som vanleg. Men det betyr likevel ikkje skal bry oss. Når nyheiter som dette dukkar opp i feeden vår kan me trykke innpå og vie det merksemd. Me kan opparbeide oss kunnskap om det som skjer.

Det er større sjanse for å bli lottomillionær enn å bli født i Norge. Me er så vanvittig heldige som sit her og ikkje der, for det kunne ha vore oss som budde i ein by kor det siste sjukehuset har blitt bomba. Me kan ikkje snu oss bort eller scrolle vidare nedover når me rett framfor oss har eit bilete frå ei krigssone som Aleppo. Me har ei plikt til å bry oss!

Me må stå opp for forfølgde kristne

Innlegg skrive saman med Olaus Trygve Bjuland, trainee i Tankesmien Skaperkraft og Rogaland KrFs ungdomskandidat til stortingsvalet 2017

Korleis hadde du opplevd det om du risikerte å bli diskriminert, forfølgt eller drepen for trua eller livssynet ditt? Truleg verkar det fjernt, men for mange er dette realiteten.

Old_Rugged_Crosses.jpg

I am not ashamed of the gospel , because it is the power of God, the salvation of everyone who belives”. Dette er den engelske versjonen av Romarane 1,16 som i fleire år har prega både plakatar og klistermerke. Under bibelverset står det: ”This message is illegal in 51 countries”. Det er brutalt. I 51 land er det ikkje lov å seie at du ikkje skammar deg over den kristne trua di. I Norge kan me ha denne bodskapen på t-skjorta, klistra på veggen eller seie det høgt på gata, og det utan å frykte for noko anna enn nokre få rare blikk.

Kvart år presenterer Open Doors World Watch List (WWL) som er ein oversikt over dei landa kor kristne opplever mest undertrykking og forfølging. For fjortande året på rad ligg Nord-Korea øvst på lista. Rett bak følgjer Irak, Eritrea, Afghanistan og Syria. Særleg land som har brote saman etter den arabiske våren ligg høgt oppe på lista. Regimeendringar og kaos har ført til at islamske ekstremistar har fått fotfeste i fleire land, og nettopp islamsk ekstremisme blir rekna som den største drivkrafta bak forfølgingane.

Mange er altså langt på veg samde om at det pågår eit folkemord i Midtausten mot kristne og andre religiøse minoritetar

Tidlegare i år valte EU-parlamentet etter forslag frå den svenske kristendemokraten Lars Adaktusson å anerkjenne IS sine overgrep mot religiøse minoritetar i Syria og Irak som folkemord. Det er første gongen EU-parlamentet har valt anerkjenne eit pågåande som folkemord.  Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant for KrF, spurte utanriksminister Børge Brende om Norge ville stille seg bak dette. Brende skreiv i svaret sitt: ”Det kan ikke være tvil om at handlingene ISIL har begått er rettet mot en bestemt gruppe og har de ytre kjennetegn av forbrytelseskategorien folkemord”.

Mange er altså langt på veg samde om at det pågår eit folkemord i Midtausten mot kristne og andre religiøse minoritetar. I tillegg opplever kristne i fleire andre land sterk forfølging. Likevel les me nesten aldri om det i media, og me høyrer sjeldan flammande politiske talar om temaet. I løpet av stortingsåret 2015 til 2016 fekk Brende fem skriftlege spørsmål om forholda for religions- og livssynsminoritetar. Fire av spørsmåla kom frå KrF og eitt frå Arbeidarpartiet. Ingen av spørsmåla i den munnlege spørjetimen handla om forfølgde kristne.

Korleis klarer me å lukke auga på denne måten for ei av dei største krisene som skjer i verda? Andreas C. Halse etterlyste i Aftenposten 02. november 2016 større engasjement på venstresida for forfølgde kristen, men det er ikkje berre der engasjementet må bli større. Alle parti, frå venstre til høgre på den politiske aksen, må opne auga og byrje å engasjere seg i det som skjer i Midtausten. Når noko så fundamentalt som religionsfridommen er ikkje-eksisterande i fleire titals land på alle kontinent er det på tide å gjere noko.

Heldigvis er det ikkje vanskeleg å finne ein måtar å engasjere seg på. Torsdag 10. november skal det vere fakkeltog både i Stavanger, Oslo og Trondheim, og dagen før er det fakkeltog i Bergen. Me vil oppfordre alle politikarar, uansett politisk farge, til å stille opp på desse arrangementa og gå i tog for dei som ikkje har same fridommen til å tru som me har.

Bilete: Wikimedia

Først publisert på Skaperkraft.no 10. november 2016, i Dagen 11. november 2016, på Aftenbladet.no 21. november 2016 og i Stavanger Aftenblad papiravis 22. november 2016

Å feie under teppet

Så lenge ho er innvandringsminister kjem ikkje problema til å bli feia under eit teppe. Tvert i mot kjem dei til å bli trekt fram og børste støv av og sett på øvste hylle for at alle skal kunne sjå. 

800px-sylvi_listhaug_2298

Mange har kanskje fått med seg debatten i Aftenposten om retorikken innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug bruker. Først skreiv tidlegare leiar av Sosialistisk Ungdom, Nicholas Wilkinson, ein kronikk kor han kritiserte retorikken til Listhaug. Så gjekk fleire forskarar ut og støtta Wilkinsons innlegg, før Listhaug svarte på kritikken med at Wilkinson burde bli vaksen. Det kan verke som den same gamle debatten me har høyrt eit ukjent antal gonger før, og det er det jo. Likevel vil eg gjerne kommentere ein del av det.

Det som slår meg er at Sylvi Listhaug alltid trekk fram at me ikkje må skyve problema under teppet, men heller må snakke om dei og vere tydelege på at det finst problem. I kronikken i Aftenposten skriv ho blant anna: “Venstresidens meningssensur på innvandringsfeltet er heldigvis over for lengst.” og “De landene som har forsøkt Wilkinsons metode, nemlig å skyve utfordringer under teppet og ikke ha en åpen og ærlig debatt, har merket konsekvensene.”

Eg må seie at det er litt rart kor lite tru Sylvi Listhaug har på sine eigne kommunikasjonsevner. Ho seier gong på gong at me ikkje snakkar nok om problema med innvandring og at det ikkje kjem tydeleg nok fram i debatten. Men eg kan ikkje hugse at ho har snakka om noko anna enn problem med innvandringa. Så lenge ho er innvandringsminister kjem ikkje problema til å bli feia under eit teppe. Tvert i mot kjem dei til å bli trekt fram og børste støv av og sett på øvste hylle for at alle skal kunne sjå. Problema kjem til å stå på den hylla som ein slags pokal til FrP for “realismen” og “nyanseringa” av innvandringsdebatten.

Listhaug speler stadig vekk på at ho blir misforstått, ho blir feiltolka, ho seier det berre som det er og ho er berre realistisk. “Det har nærmest gått sport i å misforstå meg”, skriv ho i Aftenposten-innlegget. Då ho uttalte at i Norge drikk me alkohol, et svinekjøtt og viser andleta våre 18. oktober, skreiv ho på FB-sida si: “I dag har det nærmest gått sport i misforstå meg”. 24. oktober skreiv ho: “Mitt utspill i forrige uke om at innvandrere må tilpasse seg det norske arbeidsmarkedet er både blitt vridd, vrengt og tolket i verste mening.”

På mange måtar verkar det som om ho alltid set seg sjølv i offerrolla. Alt ho blir sagt blir framstilt feil. Det går alltid sport i å misforstå henne. Ho er den som snakkar sant om flyktingkrisa, men får ikkje sagt det ho vil slik ho vil.

Beklager, Listhaug, men dette kjøper eg ikkje. Når du bruker ein slik retorikk, når du uttaler deg slik du gjer, då må du vente at me kritiserer retorikken din. Då må du vente at me snakkar i mot deg utan at du skal framstille deg sjølv som eit offer av den grunn. Det her handlar ikkje om deg, og det handlar ikkje om FrP. Det handlar om flyktningane, og dei er menneske som deg og meg. Om du føler at me kritiserer deg, korleis trur du ikkje då det er for flyktningar og asylsøkarar å heile tida få høyre at dei er eit problem og ei belastning?

Til slutt: Hugs at sjølv om problema ikkje skal feiast under teppet skal heller ikkje dei positive historiene bli feia under teppet.

 

Bilete frå Wikimedia